Oney Polska S.A.

ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

bok@oney.com.pl

tel. 71 799 70 08 | 801 700 307

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy

Numer: KRS  0000204413

NIP: 527-24-29-317
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 zł (w pełni wpłacony)